تجهیزات هشداری اعلام حریقتجهيزات هشداري شنيداري:
1_ زنگ ها
2_ بوق ها
3_ آژيرها و بلندگوها
تجهيزات هشدار دهنده ديواري:
انواع چراغ هاي گردان و چشمك زن در كنار تجهيزات هشدار دهنده صوتي ساكنين را از بروز خطر حريق مطلع مي سازد.
1_ كليد ريست براي تست سالم بودن نشانگرهاي (LED) سيستم و راه اندازي دوباره سيستم.
2_ خاموش كردن صداي آژير در هنگام حريق (آتش سوزي)
3_ خاموش كردن صداي بازر (آژير كوچك داخل دستگاه)
اشكال ناشي از قطعي برق شهري و باطري
اشكال ناشي از اتصال كوتاه و مدار بار زون ها
4_ تست كردن آژيرهاي سيستم
5_ اگر روي Normal قرار داده شود سوئيچ هاي موجود غيرفعال مي شوند
اگر روي Arm Control قرار بگيرد سوئيچ ها فعال خواهند شد.
6_ هر گاه در مسير آژيرها اشكال (اتصال كوتاه/ مدار باز) داشته باشيم روشن خواهد بود.
7_ هرگاه برق شهري (zzo 220AC) يا باطري ها
(قطع يا خراب يا بدون شارژ) ايراد داشته باشند روشن خواهد شد.
8_ در حالت Normal هميشه بايد روشن باشد

مقالات علمی

دوره های آموزشی