سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر2سیستمهای متعارف (Conventional )
از قدیمیترین انواع سیستمهای اعلام حریق است که علی رغم تغییــرات کیفی اندک، همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم مکانی را که از نظر حریق می خواهیم حفاظت کنیم با مناطق مشخص می کنیم تا در صورت بروز حریق بتوان محل حریق را هر چه سریعتر تشخیص داد که به هر کدام از این مناطق یک زون (zone) می گویند .اغلب زون های Conventional از سیستم two- wire به همراه یک مقاوم  ( END OF LINE EOL) استفاده می کنند.

مقالات علمی

دوره های آموزشی